Service maritiem
Apps

Privacy beleid, beveiliging en meer.

De Service Maritiem website voorwaarden zijn van toepassing op de Service Maritiem website www.servicemaritiem.nl. De Service Maritiem privacy verklaring is van toepassing op door Service Maritiem en haar medewerkers uit te voeren certificerende werkzaamheden aan binnenvaartschepen en daartoe noodzakelijke registratie van eigenaars NAW en contact gegevens. Heeft u vragen over de website en/of de privacy verklaring of diensten van Service Maritiem? Neem dan contact met ons op via info@serviecmaritiem.nl.

1.Algemeen

1.1 Service Maritiem neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.servicemaritiem.nl verstrekte informatie, echter kan Service Maritiem niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.

1.2 De inhoud van de website www.servicemaritiem.nl kan worden gebruiken om een beter beeld te krijgen van privacyregelgeving van Service Maritiem en haar werkzaamheden met betrekking tot uitvoer van certificerende inspecties aan binnenvaartschepen.

1.3 Service Maritiem is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Service Maritiem.

1.4 Service Maritiem is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.

1.5 Service Maritiem is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.

 

2.Links naar en van andere websites

2.1Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. Service Maritiem is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van Service Maritiem.

3.Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

3.1Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij Service Maritiem of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan NBKB. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van NBKB.

 

4.Toepasselijk recht & bevoegde rechter

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

4.2 Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Rotterdam exclusief bevoegd.

4.3 Service Maritiem behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

 


5 .Privacy verklaring

Service Maritiem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Service Maritiem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet‐ en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: ‐uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement. ‐verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

‐vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor andere doeleinden dan de verwerking van uw persoonsgegevens binnen ons systeem voor uitvoer van de door u bij Service Maritiem in opdracht gegevens certificeringwerkzaamheden en communicatie hieromtrent met u.

‐passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

‐geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

‐op de hoogte zijn van uw rechten omtrent je persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren. Als Service Maritiem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Service Maritiem

Trekvaart 45, 8271AA IJsselmuiden Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Service Maritiem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

‐Om met u over de door u bij Service Maritiem in opdracht gegeven (her)certificering te kunnen communiceren;

‐De juiste (wettelijk vereiste) eigenaar en eigenaar NAW gegevens te kunnen vermelden in het certificaat.

‐U tijdig te kunnen informeren omtrent het verlopen van inspectie en/of certificaat geldigheidstermijnen. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

‐Voornaam / initialen;

‐Tussenvoegsel; ‐Achternaam;

‐E‐mailadres; ‐Woon‐/ vestigingsadres

‐Telefoonnummer ‐Inschrijving kadaster.

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

‐het verzorgen van de (financiële) administratie;

‐onderhoud aan NBKB’s Binnenvaart Certificatie Systeem (BCS);

‐systeem beheer van het IT‐systeem en de kantoor automatisering;‐de accreditatie van Service Maritiem;

‐het mandaat van Service Maritiem;

‐het afgeven van certificaten. De bedrijven welke zich met voornoemde werkzaamheden voor Service Maritiem bezig houden c.q. middels hun activiteiten mogelijk inzage hebben in bestanden met klantgegevens, hebben allen een zg. verwerkingsovereenkomst getekend ter borging van privacy van de gegevens. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn Service Maritiem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

‐Alle personen die namens Service Maritiem van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

‐We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

‐We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

‐Wij maken back‐ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

‐We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

‐Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben.

Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Ook heb je het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U dient zich te realiseren dat Service Maritiem zonder gebruik te kunnen maken van de (wettelijk) vereiste persoonsgegevens niet de door u in opdracht gegeven (her)certifceringswerkzaamheden naar behoren uit kan voeren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op! 
E-mailen
Bellen